Outside the sphere

 

STO1=0.003335641H

STO2=0.005269998L0M

STO4=0.003335641Hr

STO7=Z

STO8=0.005269998L0Mr2+0.240582497M/r

STO9=0.240582497M